ಚಿನ್ನದ ಚಿಪ್ಪು

LTC/DOGE ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್

CKB ಈಗಲ್ಸಾಂಗ್

ಕೆಡಿಎ ಬ್ಲೇಕ್(2ಎಸ್)

HNS Blake2B+SHA3

SC ಬ್ಲೇಕ್ (2b)

LBC

ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್