ಇತರೆ

ಐಸಿರಿವರ್ ಕೆಎಸ್ 0 ಮನುಲ್

ಐಸ್ರಿವರ್ ks0 ಮತ್ತು ks2 ಕೈಪಿಡಿ